MİSYONUMUZ

"Bilim & Sağlık & Eğitim"

 

VİZYONUMUZ

"Birlikte çalışmak & Birlikte Öğrenmek & Birlikte Yaşamak"

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Konularında uzman ve seçkin kadromuz ile;

- Etik ve bilimsellikten ödün vermeden, hasta beklentilerini ve tıbbi gereklilikleri karşılayan laboratuvar hizmetini, sürekli eğitim, bilgilendirme, ölçme, analiz ve iyileştirmeler eşliğinde en yüksek kalitede vererek,

- Çağdaş, yenilikçi, yüksek kalitede en iyi tanı ve danışmanlık hizmeti sunarak,

- Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizlerin ve hizmetlerin verilmesinde bilimsel, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimseyerek,

- Hasta ve hasta yakınlarının, hizmet verdiğimiz kişi, kurum ve kuruluşların her koşulda memnuniyetini amaç edinerek,

- Uluslararası TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar Kalite ve Yeterlilik için Özel Şartlar standardına, ulusal ve uluslararası standartlara, bilim ve teknolojideki yeniliklere uygun şekilde kalitemizi ve yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek,

- Çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek, yürümekte olan çalışmalara bizzat dahil olarak, klinik ve laboratuvar kapsamında en güncel bilgilere ulaşmak ve hastalarımıza sunmak.

Sektöründe öncü ve lider bir kurum olarak çalışmaktayız. 

 

BİLGİ GÜVENLİGİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ISO 27001:2013 sertifikası İntergen Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilgi İşlem Birimi kapsamında kullanılan, tüm donanım ve yazılımları, tüm sunucu sistem elemanlarını ve son kullanıcı bilgisayarları ile bunlara ait destek bakım hizmetleri, siber güvenlik ve sızma testi hizmetleri dahilindeki tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını kapsar olarak belirlenmiştir.

-Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal ve iş gereksinimleri ile sözleşmeye dayalı bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyum sağlamak, 

-Bilgi varlıkları üzerinde tanımlı riskleri bertaraf etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için etkin ve yeterli bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, 

-Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak; 

Gizlilik:

-önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, 

Bütünlük:

-Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, 

Erisilebilirlik:

-Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, 

-İş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planları ile sistemleri geliştirmek ve sürdürmek, 

-Sadece elektronik ortamlarda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek, 

-Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak, 

-Bilgi Güvenliğinde gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS ekibine rapor etmek ve BGYS ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak, 

-Bilgi güvenliği kontrol hedeflerini belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle BGYS' nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, 

-Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek için uygun önlemlerin alınmasını ve gerekli yaptırımların icra edilmesini sağlamaktır. 

 

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Son Güncelleme 06.01.2022

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

- Biz, Şirket Adı, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

- IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

- Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksiumum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

- Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz,iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

- KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@intergen.com.tr üzerinden bizimle iletişime çebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@intergen.com.tr e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz..